ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% ของ GDP)

*ข้อมูลสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค่า (วิธีเลือกข้อมูลมากกว่า 1 ค่า)


เลือกประเทศ


เลือกปี