จำนวนนักวิจัยเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน

*ข้อมูลสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค่า (วิธีเลือกข้อมูลมากกว่า 1 ค่า)


เลือกประเทศ


เลือกปี