กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จำแนกตามสถานภาพแรงงานและกลุ่มอายุ

*ข้อมูลสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค่า (วิธีเลือกข้อมูลมากกว่า 1 ค่า)


เลือกLabour Force status


เลือกปี


เลือกกลุ่มอายุ